Mountain of Time 7' - FAZI


Hand written title.
Cover photo by Liu Wen.